Delvis ikrafttredelse av og overgangsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

DatoFOR-2001-07-31-863
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse01.08.2001
Sist endretFOR-2002-02-25-199
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-48, FOR-2001-06-15-657
Kunngjort03.08.2001
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2001:48 (endr. i vpfl.)

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 31. juli 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. del III, jf. kgl.res. av 15. juni 2001 nr. 657. Endret 25 feb 2002 nr. 199.

I

§ 1.Ikrafttredelse

Lov av 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. trer i kraft 1. august 2001, med unntak av følgende bestemmelser:

-§ 2-7 tredje ledd fjerde punktum.
-§ 2-12.
-§ 2-13.
-§ 3-3 første ledd nr. 9.
-§ 3-3 første ledd nr. 15.
-§ 4-5 første ledd nr. 5.
-§ 4-12.
-§ 6-1 første ledd tredje og fjerde punktum.
-§ 6-13.
§ 2.Overgangsbestemmelser

Forvaltningsselskap som per 1. august 2001 har tillatelse til å forvalte verdipapirfond i henhold til lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gis frist til 1. mars 2002 til å oppfylle følgende bestemmelser for foretaket:

-§ 2-2 tredje ledd første punktum.
-§ 2-3.
-§ 4-1.
-§ 7-1.

Forvaltningsselskap som per 1. august 2001 har tillatelse til å forvalte verdipapirfond i henhold til lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gis frist til 1. august 2002 til å oppfylle følgende bestemmelser for de verdipapirfond forvaltningsselskapet per 1. august 2001 har under forvaltning, og i perioden 1. august 2001 til 1. august 2002 har fått under forvaltning:

-§ 3-3 første ledd nr. 16 og 17.
-§ 3-4. første ledd.
-§ 6-7.
-§ 6-9 annet ledd.
-§ 7-2.
-§ 7-3.

Kredittilsynet kan sette frist for innsendelse av dokumentasjon på at kravene i ovennevnte bestemmelser er oppfylt. Kredittilsynet kan kreve at det utarbeides oppdaterte vedtekter for verdipapirfondet innen frist gitt av Kredittilsynet. Kredittilsynet kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gi tidsbegrenset dispensasjon for kravene etter annet ledd.

0Endret ved forskrift 25 feb 2002 nr. 199.

II

Vedtaket trer i kraft 1. august 2001.