Regler for nemndas virksomhet i henhold til lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak (helseforetaksloven) § 52 nr. 9.

DatoFOR-2001-12-03-1642
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 1
Ikrafttredelse03.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-93-§52
Kunngjort18.01.2002
KorttittelRegler for nemnd etter helseforetaksloven

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 3. desember 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak (helseforetaksloven) § 52 nr. 9 fjerde ledd annet punktum. 

1.Stat, kommune og fylkeskommune kan kreve at saker avgjøres av nemnda, jf. helseforetaksloven § 52 nr. 9. Krav om nemndsavgjørelse skal fremmes skriftlig for nemnda med begrunnelse for kravet.
2.Partene forbereder saken for nemnda ved utveksling av prosesskriv, men nemndas leder kan kreve den dokumentasjonen han finner nødvendig, fra begge partene. Nemndas leder setter de nødvendige frister.
3.Nemndas leder berammer møte for nemndas behandling umiddelbart etter at en sak er brakt inn for nemnda.
4.Nemndas leder innkaller partene, nemndas øvrige medlemmer og varamedlemmer til muntlige forhandlinger. De møtene der partene deltar, skal avholdes i Oslo med mindre det av praktiske grunner som åstedsbefaring eller lignende er hensiktsmessig at møtet holdes et annet sted.
5.Nemndas leder er møteleder og treffer avgjørelser om saksbehandlingen i den grad det er nødvendig.
6.Nemnda treffer sin avgjørelse snarest og om mulig innen tre uker etter at nemndsbehandlingen er avsluttet.
7.Nemnda skal ved behandling av sakene være fulltallig og treffer avgjørelser ved simpelt flertall.
8.Nemndas medlemmer kan ikke delta i behandlingen av saker de tidligere har arbeidet med på vegne av en av partene.
9.Nemnda bestemmer, i henhold til tvistemålsloven § 437 annet ledd, at eventuelt søksmål må reises innen 6 måneder etter at nemndas avgjørelse er gjort kjent for parten.