Delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter forskrift om alkoholordningen for Svalbard § 3-1.

DatoFOR-2001-12-12-1406
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-2, FOR-1998-12-11-1300-§3-1
Kunngjort18.12.2001
KorttittelDeleg. myndighet etter alkoholordn. for Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 12. desember 2001 med hjemmel i forskrift av 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard § 3-1 første ledd, jf. lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

Med hjemmel i forskrift av 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard § 3-1 første ledd delegerer Sysselmannen, fra 1. januar 2002, til Longyearbyen lokalstyre å avgjøre søknader om skjenkebevillinger i Longyearbyen arealplanområde i forbindelse med nyetableringer av skjenkesteder og søknader fra bevillingshavere om varige endringer i eksisterende bevilling. Delegeringsvedtaket omfatter også avgjørelsesmyndighet hva angår fornyelse av tildelte bevillinger hvert annet år.

Sysselmannen ber om at lokalstyret innhenter uttalelse fra Sysselmannen før søknad om skjenkebevilling avgjøres på tilsvarende måte som kommunestyrer på fastlandet etter lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 1-7.

Bevillingssøknader som gjelder servering utenfor Longyearbyen arealplanområde skal fortsatt behandles av Sysselmannen. Det samme gjelder inntil videre søknader om tidsbegrensede endringer i eksisterende bevilling og søknader om bevilling for en enkelt anledning.