Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 siste ledd og etter lov om bergverk § 42 tredje ledd annet punktum.

DatoFOR-2001-12-21-1472
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§2, LOV-1972-06-30-70-§42
Kunngjort21.12.2001
KorttittelDeleg. til NHD på bergverksområdet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 siste ledd, og lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk § 42 tredje ledd annet punktum. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.

I

Kongens myndighet etter lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 siste ledd og etter lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk § 42 tredje ledd annet punktum delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2002.