Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter forvaltningsloven § 27a første punktum.

DatoFOR-2001-12-21-1473
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§27a
Kunngjort21.12.2001
KorttittelDeleg. til NHD etter forvaltningsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a første punktum. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.

I

Kongens myndighet etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a første punktum til å gi forskrifter om betaling av søknad om muting og utmål etter lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2002.