Omorganisering i departementsstrukturen fra 1. januar 2002.

DatoFOR-2001-12-21-1485
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort21.12.2001
Rettet18.03.2002 (pkt. 10)
KorttittelOmorganisering av departementsstrukturen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Opprettelse av et Kultur- og kirkedepartement, et Utdannings- og forskningsdepartement, et Helsedepartement og et Sosialdepartement.
2.Nedleggelse av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kulturdepartementet og Sosial- og helsedepartementet.
3.(Gjelder utnevnelser.)
4.(Gjelder utnevnelser.)
5.(Gjelder utnevnelser.)
6.Overføring av ansvaret for lover til de nye departementene i samsvar med et vedlagt forslag.1
1Se vedlegg 1 til 4.
7.Ansvaret for eierinteresser i statlige selskaper overføres til Nærings- og handelsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.1
1Se vedlegg 5.
8.Forvaltningsansvaret for lov av 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond overføres fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
9.Forvaltningsansvaret for Produktregisteret overføres fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Miljøverndepartementet.
10.Delegering til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
11.Endringene trer i kraft fra 1. januar 2002.

Vedlegg 1. Oversikt over lover Kultur- og kirkedepartementet skal ha forvaltningsansvaret for:

-Kirkelige anordninger i medhold av Grunnloven § 16
-Lov av 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av billedkunst
-Lov av 13. desember 1948 nr. 5 om Riksteatret
-Lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utanlandsk tenestemakt i Noreg (brudvigjingslova) for så vidt gjelder sjømannsprester (§ 1) og feltprester (§ 3)
-Lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.
-Lov av 23. oktober 1959 om oreigning av fast eigedom for så vidt gjelder grunn til formål som nevnt i § 2 nr. 1, 4, 5, 34, 38 og 39
-Lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)
-Lov av 9. april 1965 nr. 1 om avgift til Det norske komponistforbund
-Lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna
-Lov av 18. juni 1971 nr. 79 om Norsk språkråd
-§ 23 og § 23a til § 23f i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, jf. forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling etter kulturminneloven § 1 nr. 5 og § 12 nr. 3.
-Lov av 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg tjeneste
-Lov av 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynsamfunn
-Lov av 12. juni 1981 nr. 68 om forbud mot profesjonell boksing
-Lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek
-Lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram
-Lov av 29. mai 1987 nr. 23 om bibliotekvederlag
-Kapittel 3 om samisk språk i lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold
-Lov av 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument
-Lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn
-Lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.
-Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv
-Lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting
-Lov av 28. mai 1993 nr. 52 om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v.
-Lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.
-Lov av 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred
-Lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven)
-Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
-Lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond
-Lov av 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting
-Lov av 25. juni 1999 nr. 50 om standarder ved overføring av fjernsynssignaler (Hovedansvaret for tilsynet ligger i Post- og teletilsynet)
-Lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Vedlegg 2. Oversikter over lover Utdannings- og forskningsdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for:

-Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61
-Lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova) av 14. juni 1985 nr. 73
-Lov om teknisk fagskole av 28. januar 2000 nr. 9
-Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr. 35
-Lov om folkehøgskolar av 8. juni 1984 nr. 64
-Lov om utdanningsstøtte til elever og studenter av 26. april 1985 nr. 21
-Lov om universiteter og høgskoler av 1. mai 1995 nr. 22
-Lov om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler av 11. juli 1986 nr. 53
-Lov om studentsamskipnader av 28. juni 1996 nr. 54

Vedlegg 3. Oversikt over lover Helsedepartementet skal ha forvaltningsansvaret for: 

Helsedepartementet (HD) overtar forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
-Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
-Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
-Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
-Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv.
-Lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten
-Lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering
-Lov av 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd
-Lov av 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
-Lov av 5 august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi
-Lov av 15 desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse
-Lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak
-Lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v.
-Lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek
-Lov av 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr
-Lov av 15. juni 2001 nr. 53 om pasientskader mv.
-Lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv.
-Lov av 17. mars 1978 nr. 6 om samordnet næringsmiddelkontroll
-Lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet
-Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader
-Lov av 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
-Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer
-Lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling
-Lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer, kapittel 2. (Miljøverndepartementet forvalter lovens kapittel 3. Kapittel 1, 4 og 5 er felleskapitler)
-Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, med unntak av (§ 1-3 første ledd nr. 4 jf. annet ledd nr. 4 (for så vidt gjelder hjemmesykepleie) og nr. 6 (sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie) § 1-3 femte ledd (for så vidt gjelder hjemmesykepleie, sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie), § 2-3 annet til fjerde ledd, § 5-1 tredje ledd og § 6-8) (under Sosialdepartementet)
-Lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap
-Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), for så vidt gjelder:
-Kapittel 5 Stønad ved helsetjenester, med unntak av § 5-10 Behandling for språk- og taledefekter, § 5-15 Ortopediske hjelpemidler m.m., § 5-24 Stønad til helsetjenester i utlandet og § 5-26 Stønad ved sykdom som har oppstått i tidsrom uten stønadsrett.
-Kapittel 20 Administrative organer, § 20-7 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet
-Kapittel 22 Utbetaling, § 22-2 Utbetaling ved direkte oppgjør, § 22-4 Disponering av ytelser til langstidspasienter i helseinstitusjon og § 22-5 Felles trivselsordninger for langstidspasienter)
-Kapittel 25 Forskjellige bestemmelser, § 25-6 Tap av retten til å praktisere for trygdens regning og § 25-7 Utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.

Vedlegg 4. Oversikt over lover Sosialdepartementet skal ha forvaltningsansvaret for: 

Sosialdepartementet (SOS) overtar forvaltningsansvaret for følgende lovverk:

-Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
-Midlertidig lov av 10. juni 1988 nr. 48 om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede
-Lov av 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd
-Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (§ 1-3 første ledd nr. 4 jf. annet ledd nr. 4 (for så vidt gjelder hjemmesykepleie) og nr. 6 (sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie) § 1-3 femte ledd (for så vidt gjelder hjemmesykepleie, sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie), § 2-3 annet til fjerde ledd, § 5-1 tredje ledd og § 6-8)
-Lov av 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene
-Lov av 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard
-Lov av 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet
-Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv
-Lov av 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner
-Lov av 13. 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner
-Lov av 27. juni 1947 nr. 10 om ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard
-Lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
-Midlertidig lov av 29. juni 1951 nr. 34 om tillegg til lover av 13. desember 1946 om
1)Krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner og
2)Krigspensjonering for militærpersoner
-Lov av 6. juli 1951 nr. 4 om Norges Krigsskaderåd
-Lov av 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere
-Lov av 17. juli 1953 nr. 2 om erstatning for krigsskade på eiendom og interesse
-Lov av 26. november 1954 nr. 3 om stønad ved krigsskade på person
-Lov av 9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v.
-Lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere
-Lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser
-Lov av 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskadetrygd
-Lov av 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere
-Lov av 9. desember 1966 nr. 2 om endringer i lov av 3. desember 1951 om pensjonstrygd for skogsarbeidere
-Lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten
-Lov av 22. mars 1968 nr. 2 om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946
-Lov av 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon
-Lov av 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott
-Lov av 29. januar 1993 nr. 27 om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn
-Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), for så vidt gjelder:
-Kapittel 1 Formål og definisjoner m.m., med unntak av § 1-4 Grunnbeløpet (under Arbeids- og administrasjonsdepartementet)
-Kapittel 2 Medlemskap
-Kapittel 3 Pensjonskomponentene, trygdetid, pensjonspoeng, beregning av pensjoner, forsørgingstillegg, med unntak av § 3-15 Pensjonsgivende inntekt (under Finansdepartementet)
-Kapittel 5 Stønad ved helsetjenester, for så vidt gjelder § 5-10 Behandling for språk- og taledefekter, § 5-15 Ortopediske hjelpemidler m.m. og § 5-24 Stønad til helsetjenester i utlandet (kapitlet for øvrig under Helsedepartementet).
-Kapittel 6 Grunnstønad og hjelpestønad
-Kapittel 7 Stønad ved gravferd
-Kapittel 8 Sykepenger
-Kapittel 9 Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom
-Kapittel 10 Ytelser under medisinsk rehabilitering
-Kapittel 12 Uførepensjon
-Kapittel 13 Yrkesskadedekning
-Kapittel 15 Stønad til enslig mor eller far
-Kapittel 16 Ytelser til tidligere familiepleier
-Kapittel 17 Ytelser til gjenlevende ektefelle
-Kapittel 18 Barnepensjon
-Kapittel 19 Alderspensjon
-Kapittel 20 Administrative organer, med unntak av § 20-5 Arbeidsmarkedsetatens organer (under Arbeids- og administrasjonsdepartementet) og § 20-7 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet (under Helsedepartementet)
-Kapittel 21 Saksbehandling i trygdesaker. Anke- og klagebehandling m.m., med unntak av § 21-14 Ytelser ved yrkesrettet attføring og § 21-15 Dagpenger under arbeidsløshet (under Arbeids- og administrasjonsdepartementet)
-Kapittel 22 Utbetaling, med unntak av § 22-2 Utbetaling ved direkte oppgjør, § 22-4 Disponering av ytelser til langstidspasienter i helseinstitusjon og § 22-5 Felles trivselsordninger for langstidspasienter (under Helsedepartementet)
-Kapittel 23 Finansiering, med unntak av § 23-2 Arbeidsgiveravgift, § 23-3 Trygdeavgift, § 23-5 Produktavgift ved fiske m.m., § 23-9 Tilskott fra kommunene og fylkeskommunene, § 23-10 Tilskott fra staten og § 23-11 Folketrygdens midler - folketrygdfondet (under Finansdepartementet)
-Kapittel 24 Saksbehandling i avgiftssaker m.m., for så vidt gjelder § 24-2 Trygdeetatens oppgaver (kapitlet for øvrig under Finansdepartementet)
-Kapittel 25 Forskjellige bestemmelser, med unntak av § 25-6 Tap av retten til å praktisere for trygdens regning og § 25-7 Utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (under Helsedepartementet)
-Kapittel 26 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
-Lov av 28. februar 1997 nr. 20 om endringer i lov om folketrygd (folketrygdloven)
-Lov av 23. juni 2000 nr. 55 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover
-Lov av 30. mars 2001 nr. 10 om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (trygd på kontinentalsokkelen)
-Lov av 15. juni 2001 nr. 90 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Vedlegg 5. Overføring av eieransvaret for statlige selskaper til Nærings- og handelsdepartementet

1.Eieransvaret for Selskapet for industrivekst SF (SIVA) overføres fra Kommunal- og regionaldepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
2.Eieransvaret for statens aksjer i SAS AB (2/14 av selskapet) overføres fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet
3.Eieransvaret for Statkraft SF overføres fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
4.Eieransvaret for Statens Bankinvesteringsfond overføres fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
5.Eieransvaret for Grødegaard AS overføres fra Forsvarsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.