Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet etter forskrift om tillatelse for utenlandske fiskefartøyer til fiske i vitenskapelig øyemed i samarbeid med norske myndigheter.

DatoFOR-2001-12-24-1648
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 1
Ikrafttredelse24.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1971-06-25-9, LOV-1966-06-17-19-§6
Kunngjort18.01.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til Fiskeridirektorat

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 24. desember 2001 med hjemmel i kgl.res. av 25. juni 1971 nr. 9 og lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 6 første ledd.
Endringer: Oppheves ved vedtak 21 juni 2017 nr. 827 (i kraft 1 juli 2017). 

Den myndighet Fiskeridepartementet har fått til å tillate at utenlandske forskningsfartøyer får fiske innenfor fiskerigrensen, jf. forskrift av 25. juni 1971 nr. 9 om tillatelse for utenlandske fiskefartøyer til fiske i vitenskapelig øyemed i samarbeid med norske myndigheter og lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen § 6 første ledd, delegeres herved til Fiskeridirektoratet.

Den kompetanse som ved dette er delegert, skal utøves i samsvar med regler fastsatt i eller i medhold av aktuelle lover og i medhold av de instrukser som er eller blir gitt.