Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet vedrørende forskrifter om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.m.

DatoFOR-2002-01-18-36
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 1
Ikrafttredelse18.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§1, LOV-1983-06-03-40-§2, LOV-1983-06-03-40-§4, LOV-1983-06-03-40-§5, LOV-1983-06-03-40-§11, LOV-1983-06-03-40-§13, LOV-1976-12-17-91, FOR-1977-05-13-2-§13
Kunngjort22.01.2002
KorttittelDeleg. til Fiskeridir.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 18. januar 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1, § 2, § 4, § 5, § 11 og § 13, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og kgl.res. av 13. mai 1977 nr. 2 § 13. 

Fiskeridirektoratet delegeres myndighet til å endre følgende forskrifter:

-Forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1095 om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild.
-Forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1103 om maskevidde, bifangst og minstemål m.v. i trålfiske etter reker og sjøkreps.
-Forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1099 om fangstforbud, fredningstid, minstemål m.v. ved fangst av hummer, krabbe, kamtsjatkakrabbe og haneskjell.