Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter aksjeloven § 2-8 annet ledd fjerde punktum og allmennaksjeloven § 2-8 annet ledd fjerde punktum.

DatoFOR-2002-01-25-66
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 1
Ikrafttredelse15.02.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-44-§2-8, LOV-1997-06-13-45-§2-8
Kunngjort29.01.2002
KorttittelDelegering til FIN etter asl. og asal.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 2002 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 2-8 annet ledd fjerde punktum og lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 2-8 annet ledd fjerde punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Kongens myndighet etter lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 2-8 annet ledd fjerde punktum og lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 2-8 annet ledd fjerde punktum delegeres til Finansdepartementet.

II

Vedtaket trer i kraft 15. februar 2002.