Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven § 8-1 annet ledd.

DatoFOR-2002-02-12-161
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§8-1
Kunngjort19.02.2002
KorttittelDeleg. til Luftfartstils. etter luftfartsloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 12. februar 2002 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 8-1 annet ledd. 

Luftfartstilsynet delegeres myndighet etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 8-1 annet ledd til å godkjenne all internasjonal rutefart innenfor norsk område som er hjemlet i en bilateral luftfartsavtale.

Delegeringen gjøres med virkning fra 1. mars 2002.