Delvis ikrafttredelse av lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven).

DatoFOR-2002-02-22-181
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2002, departementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-05-18-21-§60
Kunngjort26.02.2002
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2001:181

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 22. februar 2002 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 60 og del VII. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) med unntak av lovens § 10 første ledd bokstav c trer i kraft 1. mars 2002. § 10 første ledd bokstav c om overgangsbolig trer ikraft fra det tidspunkt departementet bestemmer.