Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter straffegjennomføringsloven § 5 fjerde ledd.

DatoFOR-2002-02-22-182
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 2
Ikrafttredelse22.02.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-05-18-21-§5
Kunngjort26.02.2002
KorttittelDeleg. av myndighet straffegjennomføringsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 22. februar 2002 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 5 fjerde ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) § 5 fjerde ledd til å gi nærmere regler om kriminalomsorgens virksomhet, organisering og gjennomføringen av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, varetekt, samfunnsstraff og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov, delegeres til Justis- og politidepartementet.