Delegering av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet etter genteknologiloven.

DatoFOR-2002-03-01-218
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2002
Sist endretFOR-2005-02-18-218
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-04-02-38-§6, LOV-1993-04-02-38-§7, LOV-1993-04-02-38-§8, LOV-1993-04-02-38-§16, LOV-1993-04-02-38-§17, LOV-1993-04-02-38-§24
Kunngjort08.03.2002
KorttittelDelegering til HOD etter genteknologiloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 2002 med hjemmel i lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) § 6 annet, tredje og fjerde ledd, § 7 første og tredje ledd, § 8, § 16, § 17 og § 24. Fremmet av Helsedepartementet. Endret 18 feb 2005 nr. 218 (bl.a tittel).

I

Følgende myndighet til å fastsette forskrifter og treffe avgjørelser etter genteknologiloven delegeres fra Kongen til Helse- og omsorgsdepartementet:

-§ 6 annet ledd om godkjenning av laboratorier og anlegg,
-§ 6 tredje ledd om å gi forskrifter om sikkerhetstiltak ved innesluttet bruk,
-§ 6 fjerde ledd om i forskrift å gi unntak fra regler om sikkerhetstiltak ved innesluttet bruk for nærmere bestemte former for undervisningsvirksomhet,
-§ 7 første ledd om meldeplikt eller godkjenning av virksomhet med innesluttet bruk,
-§ 7 første ledd om å gi forskrift om meldeplikt og godkjenning,
-§ 7 tredje ledd om i forskrift å bestemme meldeplikt for produksjon av bestemte typer eller mengder av genmodifiserte organismer for omsetning eller annen utnytting i næring,
-§ 8 om konsekvensutredning ved innesluttet bruk,
-§ 16 om endring og tilbaketrekking av godkjenning for så vidt gjelder innesluttet bruk,
-§ 17 om hvem som skal føre tilsyn så vidt gjelder innesluttet bruk,
-§ 24 om tvangsmulkt for så vidt gjelder overtredelser av bestemmelser vedrørende innesluttet bruk.
0Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr. 218.

II

Tidligere delegeringer av Kongens myndighet etter genteknologiloven til Sosial- og helsedepartementet og Helsedepartementet oppheves.

0Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr. 218.