Delegering av myndighet til Statens ungdoms- og adopsjonskontor etter lov om ekteskap § 1, § 2, § 3, § 12 første ledd bokstav a, § 16, § 20, § 21 og § 22.

DatoFOR-2002-04-01-1090
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 13
Ikrafttredelse01.04.2002
Sist endretFOR-2015-12-11-1667 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§1, LOV-1991-07-04-47-§2, LOV-1991-07-04-47-§3, LOV-1991-07-04-47-§12, LOV-1991-07-04-47-§20, LOV-1991-07-04-47-§21, LOV-1991-07-04-47-§22, FOR-1961-01-27, FOR-2002-10-11-1097
Kunngjort15.10.2002
KorttittelDelegering til BUFA etter ekteskapsloven

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 1. april 2002 med hjemmel i lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 1, § 2, § 3, § 12 første ledd bokstav a, § 20, § 21 og § 22, jf. kgl.res. av 27. januar 1961 og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.
Endringer: Endret ved vedtak 11 des 2015 nr. 1667. 

Fra og med 1. april 2002 gjør Barne- og familiedepartementet følgende delegeringsbeslutning:

Følgende oppgaver etter lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap delegeres til Statens ungdoms- og adopsjonskontor:1

-Klage over fylkesmannens vedtak om dispensasjon fra kravet om 18 års aldersgrense i ekteskapsloven § 1.
-Klage over fylkesmannens vedtak etter ekteskapsloven § 2, samtykke fra verge for umyndiggjorte.
-Ekteskapsloven § 3, klage på fylkesmannens nektelse av å gi tillatelse til å inngå ekteskap med tidligere adoptivfamilie.
-Klage over fylkesmannens vedtak etter ekteskapsloven § 20, § 21 og § 22, separasjon og skilsmisse. Også klage over separasjon og skilsmisse etter partnerskapsloven skal overføres.
-Klage over fylkesmannens vedtak om anerkjennelse av utenlandske separasjoner og skilsmisser.
-Ekteskapsloven § 12 første ledd bokstav a, godkjenne formen for vigsel for trossamfunn. 
0Endret ved vedtak 11 des 2015 nr. 1667 (i kraft 1 jan 2016).
1Fra 1. juni 2002 Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA).