Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 7. juni 2002 nr. 17 om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.).

DatoFOR-2002-06-07-528
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse07.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-07-17, LOV-2000-03-24-16-§2-12, LOV-1998-07-17-56-§10-1
Kunngjort11.06.2002
KorttittelDeleg. til Finansdepartementet - foretakspensjon

Fastsatt ved kgl.res. 7. juni 2002 med hjemmel i lov av 7. juni 2002 nr. 17 om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende deler og bestemmelser i lov av 7. juni 2002 nr. 17 om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.) delegeres til Finansdepartementet:

-loven del VIII (Ikrafttredelse) første punktum
-lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 2-12 tredje ledd første punktum
-lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-1 første ledd første, andre og tredje punktum.