Delvis ikrafttredelse av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

DatoFOR-2002-06-14-536
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2002, 01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§45
Kunngjort14.06.2002
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2002:20

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 45. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) gjelder fra 1. juli 2002 med følgende unntak:

-For Svalbard gjelder ikke lovens § 46 nr. 2 og 3,
-Lovens § 46 nr. 1 annet ledd, opphevelse av vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 18, trer i kraft fra 1. januar 2003.