Delegering av myndighet til Skattedirektoratet til å behandle søknader og foreta tildeling etter kompensasjonsordningen.

DatoFOR-2002-07-09-829
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 9
Ikrafttredelse08.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, FOR-1996-01-26-§3
Kunngjort26.07.2002
Rettet30.07.2002, 17.09.2002 (vedtaksdato)
KorttittelDeleg. av myndighet til Skattedirektoratet

Fastsatt av Finansdepartementet 9. juli 2002 med hjemmel i stortingsvedtak av 21. juni 2002, jf. St.prp.nr.63 (2001-2002), jf. kgl.res. av 26. januar 1996 § 3. 

Med hjemmel i Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten punkt 11-3.3, fastsatt av Finansdepartementet 24. oktober 1996 delegerer Finansdepartementet med dette forvaltningsansvaret for kompensasjonsordningen, herunder myndighet til å behandle søknader og foreta tildeling, til Skattedirektoratet. Det gis samtidig adgang til subdelegering til Hedmark fylkesskattekontor. Beslutningen gis virkning fra og med 8. juli 2002.