Delegering av myndighet til Helsedepartementet etter produktkontrolloven § 4.

DatoFOR-2002-08-16-902
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 10
Ikrafttredelse16.08.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4
Kunngjort20.08.2002
KorttittelDeleg. til HD etter produktkontrolloven

Fastsatt ved kgl.res. 16. august 2002 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 

Kongens myndighet etter lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 delegeres til Helsedepartementet for fastsettelse av forskrift til gjennomføring av artikkel 5 nr. 9 i direktiv 2001/37/EF om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lover og administrative bestemmelser om fremstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer. Delegeringen omfatter også eventuelle endringer eller tillegg til direktivets artikkel 5 nr. 9. Tildeling av myndighet til Helsedepartementet etter produktkontrolloven § 4 kommer i tillegg til og gjør ingen endringer i den myndighet som tidligere er tildelt Miljøverndepartementet og Barne- og familiedepartementet.