Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om viltet § 39

DatoFOR-2002-09-19-1915
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse19.09.2002
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§39, FOR-2002-09-13-995, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort17.09.2004
KorttittelDeleg. til DN etter viltloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 19. september 2002 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 39, jf. delegeringsvedtak 13. september 2002 nr. 995.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementets myndighet etter lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 39 delegeres med dette til Direktoratet for naturforvaltning.

Klima- og miljødepartementets myndighet til å oppheve forskrift om jegerprøve, fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1985 nr. 2246, med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 39, delegeres med dette til Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).