Delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard § 4.

DatoFOR-2002-10-07-1145
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 15
Ikrafttredelse07.10.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-2001-12-14-1389
Kunngjort25.10.2002
KorttittelDeleg. til Longyearbyen lokalstyre etter svalbl

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 7. oktober 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 § 4 om Svalbard, jf. kgl.res. av 14. desember 2001 nr. 1389. Myndighetstildelingen tatt imot av Longyearbyen lokalstyre 7. oktober 2002. 

(1)Longyearbyen lokalstyre bemyndiges til å fastsette forskrifter om byggesaksbehandling for Longyearbyen arealplanområde.
(2)Det kan ikke gjøres unntak fra sikkerhetsmessige minstekrav i bygningsregelverket for fastlandet.
(3)Det kan ikke gis hjemmel for ekspropriasjon.
(4)Sysselmannen er klageinstans for vedtak truffet av Longyearbyen lokalstyre.
(5)Utkast til forskrifter forelegges Det interdepartementale polarutvalg før den alminnelige høringen. Det samme gjelder senere endringer i forskriftene.