Delegering av myndighet i enkelte bestemmelser på familierettsområdet.

DatoFOR-2002-10-11-1097
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 13
Ikrafttredelse11.10.2002
Sist endretFOR-2015-12-11-1467 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1961-01-27
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§12, LOV-1981-04-08-7-§4, LOV-1978-06-02-38-§6
Kunngjort15.10.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til BFD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. oktober 2002 med hjemmel i lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 12 første ledd bokstav a og § 16 annet ledd, lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 11, lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 4 bokstav e og lov av 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner § 6. Fremmet av Barne- og familiedepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 11 des 2015 nr. 1467. 

1)Delegering av Kongens myndighet etter:
-lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 12 første ledd bokstav a
-lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 4 annet ledd bokstav e og
-lov av 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner § 6

til Barne- og familiedepartementet.

2)Kgl.res. av 27. januar 1961 om delegasjon av visse bestemmelser i ekteskapsloven av 1918 m.v. oppheves.
0Endret ved vedtak 11 des 2015 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2016).