Delegering av myndighet til Kystdirektoratet og Kystverkets distriktskontorer etter lov om havner og farvann m.v.

DatoFOR-2002-10-15-1162
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 15
Ikrafttredelse15.10.2002
Sist endretFOR-2009-04-23-446
EndrerFOR-1984-12-14-2057, FOR-1985-01-29-164, FOR-1985-07-26-1564, FOR-1986-10-15-1992, FOR-1989-12-21-1341, FOR-1989-12-21-1440, FOR-1990-10-16-806, FOR-1991-02-15-84, FOR-1991-02-22-119
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§5, LOV-1984-06-08-51-§6, LOV-1984-06-08-51-§8, LOV-1984-06-08-51-§10, LOV-1984-06-08-51-§11, LOV-1984-06-08-51-§14, LOV-1984-06-08-51-§16, LOV-1984-06-08-51-§18, LOV-1984-06-08-51-§20, LOV-1984-06-08-51-§23, LOV-1984-06-08-51-§29, LOV-1984-06-08-51-§30, FOR-1985-06-28-1214, FOR-1991-02-01-67, FOR-2008-04-11-337
Kunngjort29.10.2002
KorttittelDeleg. til Kystdirektoratet etter havneloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 15. oktober 2002 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6, jf. kgl.res. av 28. juni 1985 nr. 1214, jf. lovens § 8 annet ledd, § 10 første ledd, § 11 og § 14 annet ledd, jf. kgl.res. av 1. februar 1991 nr. 67, jf. lovens § 23 fjerde ledd siste punktum, § 16 fjerde ledd jf. § 5 annet ledd, § 18 annet ledd, jf. § 5 annet ledd, § 18 tredje ledd, jf. § 5 annet ledd, § 20, jf. § 5 annet ledd, § 29, jf. § 5 annet ledd og § 30, jf. § 5 annet ledd.
Tilføyd hjemmel: delegeringsvedtak 11. april 2008 nr. 337.
Endringer: Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177 (bl.a hjemmel), 23 april 2009 nr. 446.

I.a. Med hjemmel i § 6 (enkeltvedtak)

Kystverkets distriktskontorer gis myndighet til å treffe enkeltvedtak med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6.

Kystdirektoratet skal likevel være førsteinstans i saker om fartøyers største tillatte fart og i saker som kan få betydelige konsekvenser for fremkommelighet, sikkerhet eller vesentlige samfunnsinteresser.

Kystdirektoratet avgjør i tvilstilfelle hvem som er førsteinstans, og kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og treffe enkeltvedtak som førsteinstans.

Fiskeridepartementet og Kystdirektoratet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen.

I.b. Med hjemmel i § 6 første ledd (forskrifter)

Kystverkets hovedkontor gis myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 første ledd om midlertidig bruk eller forbud mot bruk av avgrensede farvann.

Fiskeri- og kystdepartementet kan gi instruks om forståelsen av bestemmelsen.

0Tilføyd ved vedtak 23 april 2009 nr. 446.

I.c. Med hjemmel i § 6 annet ledd (forskrifter)

Kystdirektoratet gis myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd om fartøyers største tillatte fart.

0Endret ved vedtak 23 april 2009 nr. 446, tidligere I.b.

II. Med hjemmel i § 8 annet ledd første punktum (enkeltvedtak)

Kystverkets distriktskontorer gis myndighet til å treffe enkeltvedtak med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 8 annet ledd første punktum.

Kystdirektoratet skal likevel være førsteinstans i saker som behandles av direktoratet som førsteinstans etter § 6 tredje ledd.

Kystdirektoratet avgjør i tvilstilfelle hvem som er førsteinstans, og kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og treffe enkeltvedtak som førsteinstans.

Fiskeridepartementet og Kystdirektoratet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen.

III. Med hjemmel i § 10 første ledd (godkjenne forskrifter)

Kystdirektoratet gis myndighet til, med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 10 første ledd, å godkjenne kommunale forskrifter dersom overtredelsen skal være straffbar, eller når forskriftene fastsetter begrensninger i retten til fri ferdsel og fri bruk av farvannene og havnene i havnedistriktet.

IV.a. Med hjemmel i § 11 (enkeltvedtak)

Kystdirektoratet gis myndighet til å treffe enkeltvedtak med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 11.

Myndigheten til å treffe enkeltvedtak kan delegeres videre til Kystverkets distriktskontorer.

Kystverkets distriktskontorer gis myndighet til å treffe enkeltvedtak etter § 11 nr. 4.

Kystdirektoratet kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og treffe enkeltvedtak som førsteinstans.

Fiskeridepartementet og Kystdirektoratet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen.

IV.b. Med hjemmel i § 11 (forskrifter)

Kystdirektoratet gis myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 11 nr. 8.

V. Med hjemmel i § 14 annet ledd (forskrifter)

Kystdirektoratet gis myndighet til, med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 14 annet ledd, å opprette, endre og oppheve havnedistrikter utenfor høyeste ordinære springhøyvannslinje etter at kommunestyret har uttalt seg.

Kystdirektoratet gis myndighet til, med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 14 annet ledd, å bestemme hvordan havnedistriktsgrensene i sjøen mellom kommuner skal trekkes innenfor grunnlinjene når de tilgrensende kommuner er enige.

VI. Med hjemmel i § 16 fjerde ledd, jf. § 5 annet ledd (forskrifter)

Kystdirektoratet gis myndighet til, utenfor havnedistrikt, å fastsette forskrifter med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 16 fjerde ledd, jf. § 5 annet ledd.

0Tilføyd ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177.

VII. Med hjemmel i § 18 annet ledd, jf. § 5 annet ledd (enkeltvedtak)

Kystverkets distriktskontorer gis myndighet til, utenfor havnedistrikt, å treffe enkeltvedtak med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 18 annet ledd, jf. § 5 annet ledd.

Kystdirektoratet kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og treffe enkeltvedtak som førsteinstans.

Fiskeridepartementet og Kystdirektoratet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen.

0Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177, tidligere del VI.

VIII. Med hjemmel i § 18 tredje ledd, jf. § 5 annet ledd (enkeltvedtak)

Kystverkets distriktskontorer gis myndighet til, utenfor havnedistrikt, å treffe enkeltvedtak med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 18 tredje ledd, jf. § 5 annet ledd.

Kystdirektoratet kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og treffe enkeltvedtak som førsteinstans.

Fiskeridepartementet og Kystdirektoratet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen.

0Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177, tidligere del VII.

IX. Med hjemmel i § 20, jf. § 5 annet ledd (enkeltvedtak)

Kystverkets distriktskontorer gis myndighet til, utenfor havnedistrikt, å treffe enkeltvedtak med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 20, jf. § 5 annet ledd.

Kystdirektoratet kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og treffe enkeltvedtak som førsteinstans.

Fiskeridepartementet og Kystdirektoratet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen.

0Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177, tidligere del VIII.

X. Med hjemmel i § 29, jf. § 5 annet ledd (enkeltvedtak)

Kystverkets distriktskontorer gis myndighet til, utenfor havnedistrikt, å treffe enkeltvedtak med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 29, jf. § 5 annet ledd.

Kystdirektoratet kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og treffe enkeltvedtak som førsteinstans.

Fiskeridepartementet og Kystdirektoratet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen.

0Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177, tidligere del IX.

XI. Med hjemmel i § 30, jf. § 5 annet ledd (enkeltvedtak)

Kystdirektoratet gis myndighet til, utenfor havnedistrikt, å utferdige forelegg med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 30, jf. § 5 annet ledd.

Fiskeridepartementet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen, og kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og utferdige forelegg.

0Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177, tidligere del X.

XII. Med hjemmel i § 23 fjerde ledd siste punktum (enkeltvedtak)

Kystdirektoratet gis myndighet til å treffe enkeltvedtak med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 23 fjerde ledd siste punktum.

Fiskeridepartementet kan gi generell instruks om forståelsen av bestemmelsen, og kan i det enkelte tilfelle selv overta behandlingen og treffe enkeltvedtak som førsteinstans.

0Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177, tidligere del XI.

XIII. Ikrafttredelse

Ovennevnte delegeringsvedtak i del I til XI trer i kraft 15. oktober 2002.

0Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177, tidligere del XII.

XIV. Opphevede delegeringsvedtak

Fra 15. oktober 2002 oppheves følgende delegeringsvedtak:

-Forskrift av 14. desember 1984 nr. 2057 om bemyndigelse for Kystdirektoratet til å treffe visse avgjørelser i medhold av den nye havneloven.
-Forskrift av 29. januar 1985 nr. 164 om bemyndigelse for Kystverkets distriktskontorer til å samtykke i kryssing av farvann med kabler og rørledninger samt for Kystdirektoratet til å samtykke i dumping.
-Forskrift av 26. juli 1985 nr. 1564 om delegering av myndighet til Kystdirektoratet etter lov om havner og farvann m.v.
-Forskrift av 15. oktober 1986 nr. 1992 om delegering til Kystdirektoratet av myndighet utenfor havnedistrikt.
-Forskrift av 21. desember 1989 nr. 1341 om bemyndigelse for Kystdirektoratet til å samtykke i kryssing av farvann.
-Vedtak av 21. desember 1989 nr. 1440 om bemyndigelse for Kystdirektoratet til å samtykke i kryssing av farvann.
-Vedtak av 16. oktober 1990 nr. 806 om bemyndigelse for Kystdirektoratet til å godkjenne kommunale forskrifter om orden m.v.
-Vedtak av 15. februar 1991 nr. 84 om bemyndigelse for Kystdirektoratet til å fastsette forskrifter om fiskefartøyers fortrinnsrett til kaianlegg o.l.
-Vedtak av 22. februar 1991 nr. 119 om delegering av myndighet til å opprette, endre og oppheve havnedistrikter.
0Endret ved vedtak 18 feb 2003 nr. 177, tidligere del XIII.