Delegering av myndighet til Avinor AS etter luftfartsloven.

DatoFOR-2002-12-17-1658
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§9-3, LOV-1993-06-11-101-§13-2, LOV-1993-06-11-101-§13-4, LOV-1993-06-11-101-§15-3
Kunngjort30.12.2002
KorttittelDeleg. til Avinor AS etter luftfartsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. desember 2002 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, § 9-3, § 13-2 første ledd og annet ledd nr. 1, § 13-4 og § 15-3.

I

Samferdselsdepartementet delegerer sin myndighet etter de nedenfor nevnte bestemmelsene i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) til Avinor AS: 

I medhold av lovens § 9-1 og § 15-3 delegeres Avinor AS myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon fra flyforbud når forskrift om restriksjonsområde fastsatt av Luftfartstilsynet hjemler slik dispensasjonsadgang.

I medhold av lovens § 9-3 og § 15-3 delegeres Avinor AS myndighet til å pålegge et luftfartøy å lande i den grad hensynet til sikkerhet krever det.

I medhold av lovens § 13-2 første ledd og annet ledd nr. 1 og § 15-3 delegeres Avinor AS myndighet til å holde tilbake luftfartøy som ikke har betalt avgifter knyttet til bruk av selskapets anlegg og andre tjenester.

I medhold av lovens § 13-4 og § 15-3 delegeres Avinor AS myndighet til å treffe vedtak om innhenting av informasjon til statistiske formål.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2003.