Delvis ikrafttredelse og overgangsregler til lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover.

DatoFOR-2002-12-18-1612
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse18.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-07-05-64, FOR-2002-07-05-720
Kunngjort20.12.2002
KorttittelDelv. ikrafttr. lov 2002:64 (verdipapirregister)

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2002 med hjemmel i lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover del IV, jf. Kronprinsreg.res. av 5. juli 2002 nr. 720.

I

§ 1.Endring som fastsatt i lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover del II; lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 3-2 første ledd, trer i kraft 1. januar 2003.
§ 2.Innehaver av aksjer og/eller rettigheter til aksjer som ved lovens ikrafttredelse utgjør mellom 1/20 og 1/10 av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene i selskapet, plikter å meddele at vedkommende har eierposisjoner og/eller rettigheter i dette intervallet til børsen snarest og senest innen utløpet av 31. januar 2003.

II

Vedtaket trer i kraft straks.