Delvis ikrafttredelse av lov av 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)

DatoFOR-2002-12-20-1623
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2013-01-17-61
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-53-§20
Kunngjort23.12.2002
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2001:53 (pasientskadel.)

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) § 20. Fremmet av Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61. 

1.Lov av 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) trer i kraft for den offentlige helse- og omsorgstjenesten, fra 1. januar 2003.
2.Bestemmelsene i loven trer ikke i kraft for helsehjelp gitt utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten.
0Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.