Ikrafttredelse og overgangsregler til lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover.

DatoFOR-2002-12-20-1627
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endretFOR-2003-05-21-620 fra 01.08.2003
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-07-05-64, FOR-2002-07-05-720
Kunngjort23.12.2002
KorttittelIkrafttr./overg.regler til lov 2002:64 (vprl.)

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover § 12-1, jf. Kronprinsreg.res. av 5. juli 2002 nr. 720. Endret 6 feb 2003 nr. 140, 21 mai 2003 nr. 620.

I

§ 1.Ikrafttredelse

Lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover trer i kraft 1. januar 2003.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrifter gitt i medhold av lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral.

§ 2.Overgangsregler for Verdipapirsentralen frem til omdannelse

Verdipapirregisterloven § 1-2, § 2-3 første ledd, § 2-4, § 3-1, kapittel 4, kapittel 5, § 6-1, § 6-5, § 6-6, § 6-7, § 6-8 og § 6-9, kapittel 7, § 8-2 første ledd nr. 2, kapittel 9 og kapittel 11 gjelder ikke for Verdipapirsentralen inntil omdannelse som nevnt i verdipapirregisterloven § 12-2, jf. § 12-1 tredje punktum, er gjennomført.

For Verdipapirsentralen gjelder lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral § 2-1 til og med § 2-12, § 2-15 første ledd, kapittel 3 til og med kapittel 7 med tilhørende forskrifter og § 8-1 inntil omdannelse som nevnt i verdipapirregisterloven § 12-2, jf. § 12-1 tredje punktum, er gjennomført.

§ 3.Overgangsregler for Verdipapirsentralen under avvikling

For Verdipapirsentralen under avvikling gjelder lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral § 2-1 til § 2-14 og § 8-1.

§ 4.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 6 feb 2003 nr. 140, opphevet 21 mai 2003 nr. 620 (i kraft 1 aug 2003).

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2003.