Overføring av ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensning fra Miljøverndepartementet til Fiskeridepartementet.

DatoFOR-2002-12-20-1629
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§43, LOV-1981-03-13-6-§46, LOV-1981-03-13-6-§47
Kunngjort23.12.2002
KorttittelOverf. av ansvaret for statlig miljøberedskap

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Overføring av ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensning fra Miljøverndepartementet til Fiskeridepartementet fra 1. januar 2003.
2.Overføring av forvaltningsansvaret for lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 43 andre og tredje ledd, § 46 tredje og fjerde ledd og § 47 andre, tredje og fjerde ledd til Fiskeridepartementet.
3.Delegering til Fiskeridepartementet til å foreta de endringer i avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendig som følge av overføringen.