Delegering av myndighet til Helsedepartementet etter legemiddelloven § 6 annet og tredje ledd.

DatoFOR-2002-12-20-1734
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 19
Ikrafttredelse20.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§6, LOV-2002-12-20-101
Kunngjort07.01.2003
KorttittelDeleg. til HD etter legemiddelloven

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 6 annet og tredje ledd, jf. lov av 20. desember 2002 nr. 101 om endringer i legemiddelloven og apotekloven del I. Fremmet av Helsedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 6 annet og tredje ledd delegeres til Helsedepartementet.