Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet etter forurensningsloven og svalbardmiljøloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

DatoFOR-2002-12-20-1805
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 19
Ikrafttredelse20.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§7, LOV-1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§39, LOV-1981-03-13-6-§48, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§50, LOV-1981-03-13-6-§51, LOV-1981-03-13-6-§73, LOV-1981-03-13-6-§74, LOV-1981-03-13-6-§75, LOV-1981-03-13-6-§76, LOV-1981-03-13-6-§77, LOV-1981-03-13-6-§78, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§81, LOV-2001-06-15-79-§4, LOV-2001-06-15-79-§65, LOV-2001-06-15-79-§70, jf FOR-2002-12-20-1629
Kunngjort09.01.2003
KorttittelDeleg. til FID etter forurensningsloven mv.

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81 annet ledd og lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 4 første ledd bokstav b. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

1. Forurensningsloven

Med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81 annet ledd delegerer Kongen til Fiskeridepartementet myndighet etter følgende bestemmelser i forurensningsloven:

-§ 7 fjerde ledd,

§ 48 til og med § 51,

§ 73,

§ 74 første, andre, tredje og femte ledd, og

§ 75 til og med § 78

i den utstrekning det har oppstått akutt forurensning, jf. forurensningsloven § 38, eller fare for akutt forurensning. Dette gjelder likevel ikke for virksomhet med særskilt tillatelse i henhold til forurensningsloven kap. 3, særskilte beredskapskrav i henhold til forurensningsloven § 40 eller virksomhet som er regulert av forskrifter fastsatt i medhold av forurensningsloven § 9 dersom det verken er nødvendig med statlig aksjon i henhold til § 46 eller særskilte vedtak/pålegg.

-§ 37 andre ledd for så vidt gjelder skip, samt kompetanse til å begjære påtale i henhold til § 79 for så vidt gjelder skip.
-§ 39 tredje ledd.

Fiskeridepartementet kan videredelegere det ansvar og den myndighet som er nevnt ovenfor til underliggende etater. Likeledes kan det videredelegeres til fylkesmannen i enkeltsaker der fylkesmannen samtykker til slik delegering. 

2. Svalbardmiljøloven

I den utstrekning det har oppstått akutt forurensning, jf. lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 70 fjerde ledd, eller fare for akutt forurensning, er Fiskeridepartementet miljøvernmyndighet på Svalbard i henhold til lovens § 4 første ledd bokstav b. For virksomhet omfattet av lovens kap. VII, gjelder dette likevel bare dersom det er nødvendig med en statlig aksjon mot akutt forurensning eller pålegg etter § 65. 

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet delegeres myndighet til å foreta endringer i forskrifter som omfattes av delegeringen ovenfor pkt. 1 og 2.