Delegering av ansvar og myndighet til Kystdirektoratet etter forurensningsloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

DatoFOR-2002-12-20-1912
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse20.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§81, FOR-2002-12-20-1629, FOR-2002-12-20-1805
Kunngjort17.08.2004
KorttittelDeleg. til Kystdirektoratet etter forurl.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 20. desember 2002 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81 annet ledd, jf. overføringsvedtak 20. desember 2002 nr. 1629 og delegeringsvedtak 20. desember 2002 nr. 1805. 

Med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81 annet ledd, jf. kgl.res. 20. desember 2002 nr. 1629 om overføring av ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensning fra Miljøverndepartementet til Fiskeridepartementet, delegerer Fiskeridepartementet ansvar og myndighet til Kystdirektoratet etter forurensningsloven § 43 andre og tredje ledd, § 46 tredje og fjerde ledd og § 47 andre, tredje og fjerde ledd.

Delegeringen medfører ikke myndighet til å fastsette forskrifter.

Med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81 annet ledd, jf. kgl.res. 20. desember 2002 nr. 1805 om delegering av myndighet til Fiskeridepartementet etter forurensningsloven og svalbardmiljøloven ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, delegerer Fiskeridepartementet ansvar og myndighet til Kystdirektoratet etter følgende bestemmelser i forurensningsloven:

-§ 7 fjerde ledd,

§ 48 til og med § 51,

§ 73,

§ 74 første, andre, tredje og femte ledd, og

§ 75 til og med 78

i den utstrekning det har oppstått akutt forurensning, jf. forurensningsloven § 38, eller fare for akutt forurensning. Dette gjelder likevel ikke for virksomhet med særskilt tillatelse i henhold til forurensningsloven kap. 3, særskilte beredskapskrav i henhold til forurensningsloven § 40 eller virksomhet som er regulert av forskrifter fastsatt i medhold av forurensningsloven § 9 dersom det verken er nødvendig med statlig aksjon i henhold til § 46 eller særskilte vedtak/pålegg.

-§ 37 andre ledd for så vidt gjelder skip, samt kompetanse til å begjære påtale i henhold til § 79 for så vidt gjelder skip.
-§ 39 tredje ledd.

Delegeringen medfører ikke myndighet til å fastsette forskrifter.