Delegering av myndighet til kommunene og andre forvaltningsorganer etter lov om havner og farvann m.v. § 7 tredje ledd og § 11 nr. 7, jf. § 5 tredje ledd

DatoFOR-2003-01-09-31
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse09.01.2003
Sist endret
EndrerFOR-1990-12-14-1129, FOR-1988-12-13-1011
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§7, LOV-1984-06-08-51-§11, LOV-1984-06-08-51-§5
Kunngjort21.01.2003
KorttittelDeleg. etter havne- og farvannsloven

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 9. januar 2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 7 tredje ledd og § 11 nr. 7, jf. § 5 tredje ledd. 

I. Med hjemmel i § 7 tredje ledd

Post- og teletilsynet gis myndighet til, med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 7 tredje ledd, å gi tillatelse til oppsetting av anlegg og innretninger som skal gi navigasjonsveiledning når Post- og teletilsynet forlenger tidligere gitte konsesjoner for radionavigasjonshjelpemidler med hjemmel i annen lovgivning. 

II. Med hjemmel i § 11 nr. 7, jf. § 5 tredje ledd

Kommunene gis myndighet til, med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 11 nr. 7, jf. § 5 tredje ledd, å gi forskrifter om opplag av fartøyer når opplaget ikke omfattes av forskrifter gitt av statlig myndighet. Kommunale forskrifter skal godkjennes av Kystdirektoratet. 

III. Ikrafttredelse

Ovennevnte delegeringsbeslutninger i romertall I og II trer i kraft 9. januar 2003. 

IV. Opphevede delegeringsbeslutninger

Med virkning fra 9. januar 2003 oppheves følgende delegeringsbeslutninger:

-Vedtak av 14. desember 1990 nr. 1129 om bemyndigelse for Statens teleforvaltning til å samtykke til oppsetting av anlegg og innretninger som skal gi navigasjonsveiledning.
-Del II i forskrift av 13. desember 1988 nr. 1011 i medhold av lov om havner og farvann. Delegering av myndighet til kommunene. 

Forskriftens tittel skal lyde etter dette: 

Forskrift i medhold av lov om havner og farvann