Delegering av myndighet til Kommunal- og regionaldepartementet etter valgloven § 15-1

DatoFOR-2003-02-14-154
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 3
Ikrafttredelse14.02.2003
Sist endretFOR-2014-04-11-545
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-28-57-§15-1
Kunngjort18.02.2003
KorttittelDelegering til KMD etter valgloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2003 med hjemmel i lov av 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 15-1. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 545. 

Kongens myndighet etter lov av 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 15-1 delegeres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Saker som innebærer avvik fra grunnleggende bestemmelser i valgloven skal likevel avgjøres av Kongen i statsråd.