Delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratets regionkontor etter lov om saltvannsfiske m.v. § 2 og § 11

DatoFOR-2003-02-28-258
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2003
Sist endretFOR-2009-10-26-1314 fra 01.01.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§11, jf. LOV-2008-06-06-37-§68
Kunngjort07.03.2003
KorttittelDeleg. av kompetanse etter saltvannsfiskelov

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 28. februar 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 2 og § 11.
Tilføyd hjemmel: Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 68, jf. § 8a.
Endringer: Endret ved vedtak 26 okt 2009 nr. 1314 som endret ved vedtak 29 okt 2009 nr. 1318.

I

Følgende vedtakskompetanse som etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. er tillagt Fiskeridirektoratet, delegeres som følger:

a)- - -
b)Kompetanse etter § 11 til å fatte vedtak om inndragning, når vilkårene som er fastsatt i eller i medhold av loven er oppfylt, delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans.
0Endret ved vedtak 26 okt 2009 nr. 1314 som endret ved vedtak 29 okt 2009 nr. 1318 (i kraft 1 jan 2010).

II

Vedtaket trer i kraft 1. mars 2003.