Delegering av mynde til Justis- og politidepartementet etter inkassoloven § 22.

DatoFOR-2003-03-07-286
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse07.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-05-13-26-§22
Kunngjort11.03.2003
KorttittelDeleg. til JD etter inkassoloven

Hjemmel: Fastsett ved kgl.res. 7. mars 2003 med heimel i lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 22. Fremja av Justis- og politidepartementet. 

Kongens mynde etter lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 22 delegerast til Justis- og politidepartementet når det gjeld å avgjere søknader om endringar i vedtektene for klagenemnda for inkassotenester avtalt 20. februar 2003 mellom Forbrukarrådet og Norske Inkassobyråers Forening.