Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter straffeprosessloven § 146 annet ledd.

DatoFOR-2003-03-14-293
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse14.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§146
Kunngjort14.03.2003
KorttittelDeleg. til JD etter straffeprosessloven

Fastsatt ved kgl.res. 14. mars 2003 med hjemmel i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 146 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 146 annet ledd delegeres til Justis- og politidepartementet.