Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat etter lov om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 45.

DatoFOR-2003-03-21-348
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse21.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort21.03.2003
KorttittelDelegering til NVE etter oreigningsloven

Fastsatt ved kgl.res. 21. mars 2003 med hjemmel i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 45. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat bemyndiges til å treffe vedtak om eller samtykke i ekspropriasjonsinngrep etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 45 for så vidt gjelder etablering av rørledninger for overføring og distribusjon av naturgass samt tilknyttede anlegg, herunder anlegg for forsyning og lagring av naturgass, samt sikringsfelt for slike, som omfattes av virkeområdet til lov av 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass.