Delegering av myndighet til Kredittilsynet etter lov om eiendomsmegling § 2-5 første ledd annet punktum.

DatoFOR-2003-04-09-1903
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2004 hefte 5
Ikrafttredelse09.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-53-§2-5, FOR-1989-06-16-386
Kunngjort20.04.2004
KorttittelDeleg. til Kredittilsynet etter emgll.

Fastsatt av Finansdepartementet 9. april 2003 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-5 første ledd annet punktum, jf. delegeringsvedtak 16. juni 1989 nr. 386. 

Departementets myndighet etter lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-5 første ledd annet punktum til å gi nærmere forskrifter om forsikring etter bestemmelsens første punktum, herunder om minstebeløp pr. skadetilfelle, delegeres til Kredittilsynet.