Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter produktkontrolloven § 4, § 5, § 6, § 6a, § 8 og § 13.

DatoFOR-2003-05-09-567
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 7
Ikrafttredelse01.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§5, LOV-1976-06-11-79-§6, LOV-1976-06-11-79-§6a, LOV-1976-06-11-79-§8, LOV-1976-06-11-79-§13
Kunngjort13.05.2003
KorttittelDeleg. til NHD etter produktkontrolloven

Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, § 5, § 6, § 6a, § 8 og § 13. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 

Kongens myndighet i henhold til lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, § 5, § 6, § 6a, § 8 og § 13 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet for så vidt gjelder sikkerhet ved fritidsfartøy. Endringene iverksettes med virkning fra 1. juni 2003.