Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2, § 2-3, § 2a-1 annet ledd annet punktum, § 2a-6 sjette ledd og § 3-3 sjette ledd, lov om forretningsbanker § 8a tredje ledd og lov om forsikringsvirksomhet § 2-1 første ledd tredje punktum.

DatoFOR-2003-06-20-735
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse20.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-2, LOV-1988-06-10-40-§2-3, LOV-1988-06-10-40-§2a-1, LOV-1988-06-10-40-§2a-6, LOV-1988-06-10-40-§3-3, LOV-1961-05-24-2-§8a, LOV-1988-06-10-39-§2-1
Kunngjort24.06.2003
KorttittelDeleg. til FIN etter finanslover

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2, § 2-3, § 2a-1 annet ledd annet punktum, § 2a-6 sjette ledd og § 3-3 sjette ledd, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 8a tredje ledd og lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1 første ledd tredje punktum. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet til å treffe enkeltvedtak og til å gi forskrifter etter lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2, § 2-3, § 2a-1 annet ledd annet punktum, § 2a-6 sjette ledd og § 3-3 sjette ledd, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 8a tredje ledd og lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1 første ledd tredje punktum, delegeres til Finansdepartementet.