Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet etter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 7.

DatoFOR-2003-06-26-886
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse26.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§2, FOR-1992-07-30-590
Kunngjort08.07.2003
KorttittelDelegering til DAT etter aml. § 2 nr. 7

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 26. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 7, jf. delegeringsvedtak av 30. juli 1992 nr. 590.

Med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 7, jf. kgl.res. av 30. juli 1992 nr. 590, delegerer Arbeids- og administrasjonsdepartementet med dette myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet til å fastsette at ny forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer skal gjelde for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.