Overføring av myndighet fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Barne- og familiedepartementet til Justis- og politidepartementet i forbindelse med etableringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

DatoFOR-2003-06-27-793
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort01.07.2003
KorttittelOverføring av myndighet fra AAD og BFD til JD

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814 § 12 tredje ledd. Fremmet av Statsministerens kontor.

1. Overføring av ansvarsområder fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Barne- og familiedepartementet til Justis- og politidepartementet

I

Justis- og politidepartementet gis ansvar for forvaltning av følgende lover:

a)Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
b)Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
c)Lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk
d)Lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer.

II

Overføringen omfatter ikke forvaltningsansvar i forhold til sikkerheten ved utvinning og utnyttelse av petroleumsforekomster på anleggene Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya og raffineriet på Slagentangen og eventuelle fremtidige integrerte sokkel-/landanlegg eller andre anlegg av slik type.

III

Barne- og familiedepartementets myndighet og forvaltningsansvar etter lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) til forebyggelse av at produkt medfører helseskade som følge av fysiske og/eller mekaniske egenskaper ved produkt, termiske egenskaper, brannegenskaper eller andre egenskaper som kan medføre helseskade samt forebyggelse av helseskade som følge av forbrukertjenester, overføres til Justis- og politidepartementet.

IV

Det administrative ansvaret for Direktoratet for brann- og elsikkerhet overføres fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Justis- og politidepartementet.

V

Overføringen trer i kraft 1. juli 2003.

2. Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet

Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet til å foreta endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er nødvendige for overføringen.