Fordeling av ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

DatoFOR-2003-07-04-900
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse04.07.2003
Sist endret
EndrerFOR-1965-09-24, FOR-1994-08-05
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-03-20-10-§7
Kunngjort08.07.2003
KorttittelFordeling av ansvar for sikkerhetstjenesten

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 med hjemmel i lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 7. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

I

1.Justisministeren har et overordnet ansvar for den forebyggende sikkerhetstjeneste i sivil sektor.
2.Forsvarsministeren har et overordnet ansvar for den forebyggende sikkerhetstjeneste i militær sektor.
3.Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal på Justisministerens og Forsvarsministerens vegne ivareta de utøvende funksjoner for den forebyggende sikkerhetstjeneste.
4.Forsvarsdepartementet gis det administrative ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
5.Forsvarsdepartementet gis forvaltningsansvaret for lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven).

II

1.Kgl.res. av 24. september 1965 om ordning av sikkerhetstjenesten i statsforvaltningen oppheves.
2.Punkt VI, annen, tredje og fjerde setning i Instruks for Forsvarssjefen gitt ved kgl.res. av 5. august 19941 oppheves.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

III

1.Ordningen under I og II trer i kraft straks.