Ikrafttredelse av og overgangsbestemmelser til lov av 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

DatoFOR-2003-08-13-1044
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 12
Ikrafttredelse13.08.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-43, FOR-2003-06-20-731, LOV-1981-06-12-52
Kunngjort15.08.2003
Rettet02.03.2004 (§ 1)
KorttittelIkrafttr. mv. av lov 2003:43 (endr. i vpfl.)

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 13. august 2003 med hjemmel i lov av 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. del IX, jf. delegeringsvedtak av 20. juni 2003 nr. 731.

I

§ 1.Ikrafttredelse

Lov av 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. del I til VIII trer i kraft 13. august 2003. § 2-12 og § 2-13 i lov 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. endret ved lov 20. juni 2003 nr. 43 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. trer i kraft til samme tid.

§ 2.Overgangsbestemmelser

Forvaltningsselskap kan ikke få tillatelse som nevnt i lov av 12. juni 1981 nr. 52 (verdipapirfondloven) § 2-1 annet ledd til å drive slik virksomhet grensekryssende inn i EØS-området etter reglene i direktiv 85/611/EØF med senere endringer før 13. februar 2004.

Verdipapirfond som følger nye investeringsregler som nevnt i verdipapirfondloven § 4-5 tredje til åttende ledd, § 4-6 første ledd nr. 1 og annet til fjerde ledd, § 4-8 annet til åttende ledd, § 4-8a og § 4-9 første ledd nr. 2 og 3 kan ikke markedsføres grensekryssende inn i EØS-området etter reglene i direktiv 85/611/EØF med senere endringer før 13. februar 2004.

Forvaltingsselskapene får frist til 31. desember 2003 med å utforme vedtekter i samsvar med verdipapirfondloven § 4-8a første ledd nr. 1 og utarbeide fullstendig og forenklet prospekt som nevnt i verdipapirfondloven § 7-2 og forskrift av 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond for eksisterende verdipapirfond. Verdipapirfond som følger nye investeringsregler som nevnt i verdipapirfondloven § 4-5 tredje til åttende ledd, § 4-6 første ledd nr. 1 og annet til fjerde ledd, § 4-8 annet til åttende ledd, § 4-8a og § 4-9 første ledd nr. 2 og 3 og verdipapirfond opprettet etter denne forskriftens ikrafttredelse må straks oppfylle kravene i verdipapirfondloven § 4-8a første ledd nr. 1, § 7-2 og forskrift av 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond.

II

Vedtaket trer i kraft straks.