Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter produktkontrolloven, lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, brann- og eksplosjonsvernloven og lov om sivilforsvaret.

DatoFOR-2003-09-01-1161
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse01.09.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79, LOV-1929-05-24-4, LOV-2002-06-14-20, FOR-2002-06-26-729-§7-2, FOR-1956-05-18-9735, LOV-1953-07-17-9-§19, LOV-1953-07-17-9-§42 jf LOV-2010-06-25-45-§39, FOR-1985-05-24-1002-§2, FOR-1985-05-24-1002-§9, FOR-1980-09-05-5-§8, FOR-1984-04-06-834-§5, FOR-1984-04-06-834-§14, FOR-2003-08-29-1094, FOR-2003-06-27-793
Kunngjort23.09.2003
KorttittelDeleg. til DSB etter produktkontrolloven m.m.

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 1. september 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-2 første ledd, forskrifter av 18. mai 1956 nr. 9735 om grader og uniformer i sivilforsvaret, lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret § 19 annet ledd og § 42 annet ledd, forskrift av 24. mai 1985 nr. 1002 om fritak for tjenestegjøring i Sivilforsvaret § 2 annet ledd og § 9, forskrifter av 5. september 1980 nr. 5 om krigsutflytting § 8 og forskrift av 6. april 1984 nr. 834 om mørklegging § 5 annet ledd og § 14, jf. vedtak av 29. august 2003 nr. 1094 om etablering av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og delegeringsvedtak av 27. juni 2003 nr. 793. 

Justis- og politidepartementets myndighet til å fatte enkeltvedtak og gi forskrifter i henhold til lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), med unntak av § 8 femte ledd, delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets tilsynsmyndighet etter lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 8 første ledd delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets myndighet til å fatte enkeltvedtak og gi forskrifter i henhold til lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, med unntak av § 12 femte ledd, delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Sentral tilsynsmyndighet i henhold til lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets myndighet til å fastsette forskrifter etter lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med unntak av § 8 annet ledd, delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets myndighet til å fastsette læreplaner for personell i brannvesenet etter forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-2 første ledd, delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets myndighet til å gi bestemmelser om grader, stillingsbetegnelser og uniformer i Sivilforsvaret, jf. kgl.res. av 18. mai 1956 nr. 9735, delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets myndighet etter lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret § 19 annet ledd og § 42 annet ledd delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets myndighet etter forskrift av 24. mai 1985 nr. 1002 om fritak for tjenestegjøring i Sivilforsvaret § 2 annet ledd og § 9 delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets myndighet etter forskrift av 5. september 1980 nr. 5 om krigsutflytting § 8 delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og politidepartementets myndighet etter forskrift av 6. april 1984 nr. 834 om mørklegging § 5 annet ledd og § 14 delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.