Delegering av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter brann- og eksplosjonsvernloven § 31 første ledd.

DatoFOR-2003-09-12-1135
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse12.09.2003
Sist endret
EndrerFOR-2002-06-14-537
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§31
Kunngjort16.09.2003
KorttittelDeleg. etter brann- og eksplosjonsvernloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 12. september 2003 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 31 første ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er sentral tilsynsmyndighet i henhold til lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

II

Myndigheten omfatter ikke forvaltningsansvaret i forhold til sikkerheten ved utvinning og utnyttelse av petroleumsforekomster på anleggene Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjelbergodden, Melkøya og raffineriet på Slagentangen og eventuelle fremtidige integrerte sokkel-/landanlegg eller andre anlegg av slik type.

III

Endringene trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves kongelig resolusjon av 14. juni 2002 nr. 537 om delegering av myndighet til Direktoratet for brann og elsikkerhet etter brann- og eksplosjonsvernloven § 31 første ledd.