Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter produktkontrolloven § 4 og § 8.

DatoFOR-2003-09-22-1924
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2004 hefte 15
Ikrafttredelse22.09.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§8, FOR-2003-05-09-567
Kunngjort21.12.2004
KorttittelDeleg. til SFD etter produktkontrolloven

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 22. september 2003 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8, jf. delegeringsvedtak 9. mai 2003 nr. 567. 

Nærings- og handelsdepartementet delegerer med dette myndighet til Sjøfartsdirektoratet for så vidt gjelder fastsettelse av forskrift med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 8.