Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter konsesjonsloven.

DatoFOR-2003-11-28-1401
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-11-28-98
Kunngjort02.12.2003
KorttittelDeleg. til LD etter konsesjonsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 28. november 2003 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Den myndighet som etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. er tillagt Kongen eller departementet legges til Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet kan delegere myndighet videre til Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard.