Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter miljøinformasjonsloven § 7

DatoFOR-2003-12-05-1432
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2003 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-05-09-31-§7
Kunngjort09.12.2003
KorttittelDeleg. til KMD etter miljøinformasjonsloven

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. desember 2003 med hjemmel i lov av 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) § 7. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Kongens myndighet etter lov av 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) § 7 til å gi utfyllende bestemmelser om kompetansen til og saksbehandlingen for Klagenemnda for miljøinformasjon delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).