Delegering av myndighet til kommunene etter forurensningsloven § 48 første ledd, § 49, § 50, § 52a, § 73, § 78 siste ledd og § 79 siste ledd.

DatoFOR-2003-12-05-1909
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2004 hefte 6
Ikrafttredelse05.12.2003
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§48, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§50, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§73, LOV-1981-03-13-6-§78, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§81, FOR-1983-07-08-1245
Kunngjort25.05.2004
KorttittelDeleg. til kommunen etter forurensningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 5. desember 2003 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementet fatter med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 81, jf. kgl.res. 8. juli 1983 nr. 1245, følgende vedtak:

-Samtlige av landets kommuner får delegert myndighet etter forurensningsloven § 48 første ledd til å føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, håndterer dette forsvarlig.

Innenfor det saksområdet hvor kommunen har fått myndighet etter § 48 får den også myndighet til å:

-kreve nødvendige opplysninger av avfallsbesitter etter § 49
-utføre inspeksjon av eiendom og granske dokumenter og materiell etter § 50
-fastsette forskrift om gebyr etter § 52a
-fastsette og frafalle tvangsmulkt etter § 73
-begjære påtale etter § 78 siste ledd og § 79 siste ledd.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).