Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og odelsloven

DatoFOR-2003-12-08-1479
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2015-06-22-730
EndrerFOR-1993-12-30-1369, FOR-2000-05-30-620
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§2, LOV-2003-11-28-98-§14, FOR-2003-11-28-1401, LOV-1995-05-12-23-§3, FOR-1995-05-12-413, LOV-1974-06-28-58-§30, LOV-1974-06-28-58-§31, LOV-1974-06-28-58-§32, LOV-1974-06-28-58-§33, FOR-1975-12-19-2, FOR-2011-02-11-137
Kunngjort16.12.2003
KorttittelOverføring av myndighet til kommunene m.fl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 8. desember 2003 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 14, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413 og lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten § 30, § 31, § 32 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 1975 nr. 2.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. februar 2011 nr. 137.
Endringer: Endret ved vedtak 6 jan 2004 nr. 11, 22 mars 2006 nr. 350, 20 des 2007 nr. 1675, 27 nov 2009 nr. 1476, 11 feb 2011 nr. 148, 22 sep 2014 nr. 1223, 22 juni 2015 nr. 730.

Kapittel 1. Overføring av myndighet til å fatte enkeltvedtak

§ 1.Kommunens myndighet

Kommunen avgjør saker i henhold til konsesjonsloven, jordlova og odelsloven der avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til andre organer etter § 3 til § 5. Kommunen avgjør også om det skal tas steg til odelsfrigjøring etter odelsloven § 30 og § 32, jf. odelsloven § 33.

Kommunen kan likevel ikke avgjøre saker der kommunen er erverver, eier eller overdrager av eiendommen eller har annen tilknytning til den. I slike tilfeller skal saken sendes til avgjørelse hos klageorganet etter vanlig saksforberedelse, jf. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven § 1, 1. punktum.

Dersom en sak gjelder en eiendom med beliggenhet i flere kommuner, skal den kommunen der hoveddelen av eiendommen ligger avgjøre saken etter at uttalelse er innhentet fra den/de andre kommunen(e) der eiendommen ligger.

0Endret ved vedtak 22 mars 2006 nr. 350, 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010), 11 feb 2011 nr. 148, 22 juni 2015 nr. 730.
§ 2.(Opphevet)
0Opphevet ved vedtak 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010).
§ 3.Fylkesmannens myndighet

Fylkesmannen avgjør saker som gjelder:

1)begjæring av tvangssalg gjennom namsmyndighetene i henhold til konsesjonsloven § 19 første og annet ledd.
2)bortfall av rettigheter etter konsesjonsloven § 19 annet ledd, jf. § 3 og § 18.
3)tvangsmulkt etter konsesjonsloven § 16 første ledd og tvangsgebyr etter jordlova § 20.
4)spørsmålet om en eiendom med flere registernummer må regnes som én driftsenhet etter jordloven § 12 sjette ledd.
5)odelsfrigjøring etter odelsloven § 30 og § 32.
0Endret ved vedtak 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010), 11 feb 2011 nr. 148, 22 juni 2015 nr. 730.
§ 4.Landbruksdirektoratets myndighet

Landbruksdirektoratet avgjør saker som gjelder unntak fra konsesjonsplikt, jf. konsesjonsloven § 2 tredje ledd annet punktum.

0Endret ved vedtak 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 5.Direktoratet for mineralforvaltning sin myndighet

Direktoratet for mineralforvaltning fører den kontroll med at konsesjonsvilkår overholdes som er tillagt kommune og fylkesmann etter konsesjonsloven § 17 første ledd i de tilfellene overtredelsen gjelder vilkår som er tilrådd fastsatt av Direktoratet for mineralforvaltning, jf. konsesjonsloven § 17 annet ledd.

Melding om brudd på vilkårene sendes kommunen.

0Endret ved vedtak 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010).

Kapittel 2. Overføring av myndighet til å fastsette forskrift

§ 6.Landbruksdirektoratets myndighet

Landbruksdirektoratet fastsetter forskrift som gjelder gebyr for behandling av saker etter konsesjonsloven og jordlova, jf. forvaltningsloven § 27a.

Landbruksdirektoratet fastsetter forskrift etter konsesjonsloven § 7 om å sette konsesjonsfriheten etter § 4 første ledd nr. 2 eller 4 og § 5 første ledd nr. 1 ut av kraft.

0Endret ved vedtak 20 des 2007 nr. 1675 (i kraft 1 jan 2008), 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010), 22 sep 2014 nr. 1223.

Kapittel 3. Klage

§ 7.(Opphevet 1 jan 2010, jf. vedtak 27 nov 2009 nr. 1476.)
§ 8.Klage til fylkesmannen

Kommunens vedtak etter § 1 kan klages inn for fylkesmannen.

0Endret ved vedtak 6 jan 2004 nr. 11, 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010).
§ 9.Klage til Landbruksdirektoratet

Fylkesmannens vedtak etter § 3 kan klages inn for Landbruksdirektoratet.

0Endret ved vedtak 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 10.Klage til departementet

Landbruksdirektoratets vedtak etter § 4 kan klages inn for Landbruks- og matdepartementet.

0Endret ved vedtak 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010), 22 sep 2014 nr. 1223.

Kapittel 4. (Opphevet)

0(Opphevet ved vedtak 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010).
§ 11.(Opphevet 1 jan 2010, jf. vedtak 27 nov 2009 nr. 1476.)

Kapittel 5. Retningslinjer

§ 12.Retningslinjer

Landbruks- og matdepartementet kan fastsette retningslinjer for kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet sin utøvelse av myndighet etter disse bestemmelsene.

0Endret ved vedtak 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010), 22 sep 2014 nr. 1223.

Kapittel 6. Overgangsbestemmelser

§ 13.Overgangsbestemmelser

Saken avgjøres etter tidligere bestemmelser om overføring av myndighet dersom den ikke er endelig avgjort ved bestemmelsenes ikrafttredelse, jf. § 14.

En sak anses som endelig avgjort dersom klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp, eller dersom forvaltningen har fattet avgjørelse i klagesak.

I en sak der kommunen ved bestemmelsenes ikrafttredelse, jf. § 14, ikke har avgitt uttalelse til vedtaksmyndigheten, jf. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen § 1, skal saken avgjøres etter nye bestemmelser om overføring av myndighet.

Saker som er innsendt fylkeslandbruksstyret, men ikke endelig avgjort av fylkeslandbruksstyret innen 1. januar 2010, avgjøres av fylkesmannen.

0Endret ved vedtak 27 nov 2009 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2010).

Kapittel 7. Ikrafttredelse og opphevelse

§ 14.Ikrafttredelse

Disse bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2004.

§ 15.Opphevelse

Fra ikrafttredelsen av bestemmelsene her oppheves:

-Forskrift av 30. desember 1993 nr. 1369 om delegasjon av myndighet m.v. til fylkeslandbruksstyret og kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen etter lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 (skogbruksloven),
-Vedtak av 30. mai 2000 nr. 620 om delegering til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet, og forskrift om saksbehandling i kommunen og om intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen i saker etter konsesjonslova, odelslova og jordlova.
0Endret ved vedtak 22 sep 2014 nr. 1223.